Pravidla soutěže

(dále jen „Pravidla“)

I. Obecná ustanovení

Mobilní planetárium z.ú. se sídlem Počernická 96, Praha 10 - Malešice, IČ 052 07 380 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje soutěž Science Games, s podtitulem Olympic Games of Science (dále „Soutěž“). Soutěž probíhá na území České republiky od termínu uvedeného u soutěžní otázky. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v soutěži

Soutěže se muže účastnit každá fyzická osoba starší 6 let a mladší 16 let a je žákem základní školy nebo víceletého gymnázia s místní působností na území České republiky, která vyplní přihlašovací údaje v odkaze zaslaném jeho učiteli libovolného předmětu na základní škole, kam dochází jako řádný student. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu 11 zák. č. 40 1 4 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži. Účastník Soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce, který mu v tomto smyslu vyslovuje podporu po stránce materiální potřeby k účasti na celém průběhu soutěže. Pokud takový Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch dalšího účastníka v pořadí, v případě nedostatečného počtu účastníků, Pořadateli.

III. Mechanika soutěže

K zapojení do Soutěže potřebuje soutěžící funkční emailovou adresu s přístupem do ní. Soutěžící mladší 13 let musí mít souhlas zákonného zástupce k registraci kvůli povinnosti vlastnění účtu Google k přístupu do odpovídacích archů využívajících funkci Google Formuláře ke sběru a vyhodnocování správnosti odpovědí. Na tuto emailovou adresu mu budou zasílány otázky a úlohy. Na základě možných se bude Účastník Soutěže snažit uhodnout jednu správnou či více správných odpovědí, kterou/é následně odešle. Soutěžícímu budou přidělovány body za množství správných odpovědí, přičemž se stupnice u jednotlivých zadání může lišit. Každý účastník má právo soutěžit pouze jednou.

IV. Výherce Soutěže

Výhercem se stane ten Účastník Soutěže, jenž za dobu trvání soutěže nasbírá největší množství bodů z jednotlivých kol soutěže a zároveň odpoví na všechny zadané otázky.

V. Výherce základních kol

Výherce základních kol bude informován emailem a bude pozván na regionální finále, kde se utká tváří v tvář s finalisty základních kol ze stejného regionu. Následně tři nejlepší řešitelé postoupí do celorepublikového kola, které se uskuteční na Veletrhu Vědy v Praze 2017.Pořadatel uvede po skončení Soutěže výherce na stránce www.mobilniplanetarium.cz a www.sciencegames.cz. Pořadatel bude Účastníky informovat prostřednictvím e-mailu, který Účastníci uvedli při registraci a na kterou jim byly odesílány soutěžní otázky. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit regionální příslušnost soutěžících v průběhu soutěže.

VI. Osobní údaje

Okamžikem vyplnění soutěžního formuláře uděluje Účastník Soutěže svůj souhlas s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat - v souladu se zákonem č. 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelem, jakožto zpracovatelem, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu dané soutěže a plnění jejích podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakožto i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480 2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané soutěže muže být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je Účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže, a to způsobem, zasláním emailu na stránku pořadatele praha@mobilniplanetarium.cz s uvedením všech identifikačních náležitostí jež byly sděleny ve formuláři při přihlašování do soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení

Nebude-li Účastník Soutěže schopen prokázat svou totožnost při registraci do regionálního finále, jeho nárok na účast zaniká. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Soutěžním portálu na webových stránkách www.sciencegames.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvod jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Účastníka Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli z Účastník ze Soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody. Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry či postupu do regionálních či celorepublikových kol mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání Výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

Datum vydání Pravidel: 27. 11. 2016

Mobilní planetárium z.ú.